2010 Elite Series – Bourbon Blue Ridge

Elite Series Tour tournament on Smith Mountain Lake in Moneta, VA.

Elite Series Tour tournament on Smith Mountain Lake in Moneta, VA.