2010 Elite Series - Bourbon Blue Ridge

Elite Series Tour tournament on Smith Mountain Lake in Moneta, VA.