2009 Elite Series - Trophy Triumph

Elite Series Tour tournament on the Alabama River in Montgomery, Alabama. The Trophy Triumph is also known as the Elite Series Postseason #2.