2009 Elite Series - Season Recap

This episode is a recap of the 2009 Elite Series tour.