2008 Elite Series - Battle on the Border

Lake Amistad, 
Del Rio, 
Texas
April 10 ~ 13, 2008