2010 Elite Series Golden State Shootout - Day Three - OTW