BassCenter - Fishing Eddys

Byron Velvick shows the keys to fishing eddys.