2010 Elite Series - Golden State Shootout

Elite Series Tour tournament on Clear Lake in Lakeport, California.