CHAPARRAL (CENTRAL TX) 2 - WILLIS POINT BO

Lake Tawakoni, 
Willis Point, 
Texas
April 9, 2006