BADGER 2 - OSHKOSH BO

Winneconne Chain, 
Oshkosh, 
Wisconsin
July 30, 2006