2007 Elite Series - Blue Ridge Brawl

Smith Mountain Lake, 
Moneta, 
Virginia
June 7 ~ 10, 2007