2006 Southern Tour #5

Lake Lanier, 
Gainesville, 
Georgia
September 7 ~ 9, 2006