2009 Elite Series Blue Ridge Brawl: Day Four, On The Water