Last baby gone

Photo by Bassmaster Marshall Rodney Gray