Happy Birthday Ott

On his birthday, Ott Defoe puts No. 5  in the box.