Tournaments on West Point Lake

2013 Elite Series West Point Lake Battle

May 2-5 2013, West Point Lake, LaGrange, Georgia

2011 Elite Series - Pride of Georgia

May 5-8 2011, West Point Lake, LaGrange, Georgia

PEACH STATE 2 - LAGRANGE BO

Mar 19-19 2006, West Point Lake, Lagrange, Georgia

1987 Georgia Invitational

Oct 14-16 1987, West Point Lake, LaGrange, Georgia

1986 Georgia Invitational

Dec 10-12 1986, West Point Lake, LaGrange, Georgia

advertisement