Satoshi Obata

Hometown

Moriyama-Shi, 

Biography

Tournament Statistics